Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś naruszenie

Korzystając z poniższego formularza, jako tzw. sygnalista, możesz zgłosić nieprawidłowości, naruszenia prawa itp., które zaobserwowałeś w funkcjonowaniu naszej firmy, tj. Nova Trading S.A.

Sygnalista dokonuje zgłoszenia podając swoje dane personalne oraz kontaktowe. Brak danych osoby zgłaszającej może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.

Zgłoszenie może zostać dokonane przez pełnomocnika ustanowionego przez sygnalistę. W takim przypadku wraz ze zgłoszeniem pełnomocnik zobowiązany jest także przekazać pełnomocnictwo.

Zgłoszenie zdarzenia powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 • opis i przebieg zdarzenia,
 • dane osoby/podmiotu, których dotyczy opisywane zdarzenie,
 • kontekst wystąpienia zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności, ew. świadkowie),
 • czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego).

Po kliknięciu ”wyślij” zgłoszenie zostanie przesłane na adres: sygnalista@ntsa.pl.
W sposób określony powyżej można dokonać zgłoszenia podejrzenia wystąpienia lub wykrycia wszelkich negatywnych zdarzeń w Nova Trading S.A., w tym w szczególności:
 • nadużyć finansowych,
 • incydentów o charakterze korupcyjnym,
 • zdarzeń o charakterze konfliktu, mobbingu lub dyskryminacji, w tym molestowania lub molestowania seksualnego,
 • wystąpienia przypadków konfliktu interesów,
 • przypadków naruszenia ochrony danych osobowych lub incydentów bezpieczeństwa informacji,
 • wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy lub środowiska,
 • naruszeń Regulaminu Pracy lub Kodeksu Etyki.

Zgłoszenie naruszenia może być zgłoszone również:
 • bezpośrednio na adres mailowy sygnalista@ntsa.pl
 • telefonicznie pod numerem: 56 610 89 75
 • listownie na adres: Nova Trading S.A., ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Sygnalista”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik w pdf)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dozwolone są tylko pliki o rozszerzeniach: gif, jpg, jpeg, png, pdf.

* pole wymagane